it strategi, do-be.se
Startsida Strategisk IT Tjänster Applikationer Teknologi Information/Integration Resurser Läsvärt

Välkommen till Strategisk IT

Hemsidan som möjliggör en framgångsrik IT-strategi - här hittar ni framgångsfaktorerna för en lyckad it-strategi samt beskrivningar och argumentation kring begreppet IT-strategi. Syftet med en IT-strategi är att öka nyttan av IT i verksamheten och är ett fundamentalt instrument för dialog med affärsledning och styrning av IT-verksamhetens personal och leverantörer. En affärsdriven IT-strategi tar utgångspunkt i affärsledningens långsiktiga målbild och strategier för affärens utveckling. Det handlar om att förstå och analysera verksamheten - globalt, nationellt, lokalt - detta gäller för kommuner, landsting och det privata näringslivet.

En IT-strategi omfattar i allmänhet en tidshorisont på tre till fem år men revideras cykliskt och skall ständigt vara aktuell utifrån verksamhetens behov. För att säkerställa detta krävs det att IT-strategin är så pedagogisk i sitt utförande att verksamhetsledningen kan ta till sig innehållet. Eftersom teknologin är en möjliggörare är det av vikt att IT-strategin även hanterar relevanta externa trender och nya teknologier.

I arbetet med IT-strategin följer även en uppföljningsbar handlingsplan för genomförandet. Omfattningen av denna handlingsplan varierar kraftigt beroende på mognadsgraden inom verksamheten och förändringskulturen. En framgångsfaktor i detta arbete är kommunikationen med alla intressenter - allt för att skapa en god grund för realiseringen.

Informationen på denna site är koncentrerad till IT-strategins fem element;
 • Tjänster
 • Applikationer
 • Teknologi
 • Information och Integration
 • Resurser
För att undvika suboptimering förvaltas elementen bäst i portföljer.  Portföljförvaltning säkrar att IT möter verksamhetens förväntningar samtidigt som man på bästa sätt visar nyttan med IT och möter kundernas behov. 
Under respektive meny finns en utförlig beskrivning av dessa element med tillhörande bilder.  

Vi vill förenkla IT - strategibegreppet och samtidigt förmedla behovet av att hitta ett forum för att diskutera strategiska IT områden.
Vi kallar detta forum för Mötesplatsen.

Till Mötesplatsen kallas både IT och Verksamhet, och dessa parter har ett delat ansvar när det gäller att lyckas med den strategiska Verksamhets- och IT - dialogen. Det är viktigt att påpeka att den bästa IT-strategin är den som du själv formulerar utifrån de förutsättningar som din verksamhet ger.
Mötesplatsen
 
Med strategicit.se vill vi skapa tydlighet och enkelhet kring it – strategi området.
© Copyright Mika Valtonen-André och Anders Holmquist 2008 - 2011
Om du har funderingar - hör av dig till oss!!